Projekt osvetlenie inak - svetelnestropy
kupelna

kupelna

Osvetlenie kupelne nepriamym nasveitenim sadrokartonoveho stropu

kupelnanepriame osvetleniesadrokartonsvetelne stropyzrkadlo