Projekt byt Moskovská ul. - svetelnestropy
3 kruhy

3 kruhy

3 zavesene svetelne stropy CIR800 s nepriamym osvetlenim

CIR800indirectinterierkruhsvetelne stropyzaveseny