Projekt Zrub pri Bystricke - svetelnestropy
Kuchyna

Kuchyna

Kuchyna v zrube pri Bystricke s prisadenym stropom v tvare obdlznika a nepriamym nasvietenim

barkuchynakuchynska linkamasivrectanglezrub