Projekt RD Rovinka - svetelnestropy
kuchyna

kuchyna

osvetlenie kuchyne prisadenym svetelnym stropom v tvare obdlznika

interierkuchynaprisadeny stroprectanglesvetelne stropyrovinka4