Projekt Bytu pekne v pohode - svetelnestropy
kupelna

kupelna

osvetllenie kuplne pomocou medzery v sadrokartone na strope

interierkupelnasprchastenavana